SİZ

AİLE

Kadim felsefe, “insan”ı mikrokosmos (küçük evren), “evren”i ise makrokosmos (büyük evren) olarak görür. Bu tür bir kavramsallaştırma, aslında aynı olgunun farklı düzeylerde algılanmasından başka bir şey değildir.

İlk anlam düzeyi, güncel dilde AİLE ile kastedilen olguyu dile getirmektedir. İkinci anlam düzeyi, aynı soydan gelmeyi (soydanlık) ve akrabalık grubunu ifade etmektedir. Bu grup, ilkinden daha büyükçe ve sürekli genişleyen bir yapı arz eder. Üçüncü anlamı, halk ağzında ailenin coğu zaman sadece eş ve karıyla sınırlandırıldığına işaret etmektedir.

Güncel yaşamda bazı kavramlar bize çok bildik – tanıdık gelir, ama onu tanımlamaya kalktığımızda bunun kolay olmadığını görürüz. Aile kavramı da böyle kavramlardan biridir. Günümüzde aile, çoğu kez “anne – baba ve çocuklardan oluşan bir birim” olarak tanımlanır. Evrensel bir aile tanımı yapmanın önündeki engel, bu kurumun dünya çapında sergilediği çeşitliliktir. Bu çeşitliliği göz ardı ederek yapacağımız her tanım etnosantrik olmaktan kurtulamayacaktır. Bu sebeple aileyi ele alırken kendi toplumumuzdaki aileyi çoğu zaman model olarak alıp buna göre bir aile tanımı yapıyoruz.